REMEDIATION –

Annika Thörn Legzdins

19 jan – 2 feb

Remediation – Annika Thörn Legzdins
Jag har under många år arbetat i naturen och närmat mig den med en direkt och dokumentär metod men med ett tillspetsat seende som genom seriellt upprepande förstärker dolda, imaginära mönster som påminner oss om tid och förgänglighet.
I flera av mina projekt har jag ifrågasatt den gräns som vi människor drar mellan vild och domesticerad natur och visat att vår bild av det vilda i själva verket också är en kulturell konstruktion.
I projektet Remediation utgår jag från ett postindustriellt landskap,närmare bestämt i Detroit, där platser förorenats övergivits och förfallit. En del av platserna ingår nu i ett pilotprojekt som går ut på att rena den förorenade marken från gifter genom att plantera vissa typer av träd, däribland Salix Alba, vitpil.
Jag har utgått från landskapsfotografiet och arbetat med platserna både ur ett historiskt perspektiv men även intresserat mig för platsernas framtid. Metoden har varit dokumentär och jag har arbetat både intuitivt och systematiskt.
I min praktik använder jag fotografi som en metod för tvärvetenskapliga undersökningar och verkar i en tradition där fotografiet kan användas för att öka medvetenheten hos allmänheten och stödja beslutsfattare, forskare och aktivister men som också väcker medvetenhet om, och engagemang för den ”läkningsaktivism” som idag drivs av frivilligorganisationer och institutioner på olika håll i världen.

 

Varmt välkommen!
/Vännerna på Black Door

Utställningen sker i samarbete med Konstfrämjandet Bergslagen.
Konstfrähjandet Bergslagen